UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Organizaţia Sindicală a Colaboratorilor

IP USMF «Nicolae Testemiţanu»

Pentru activitatea IP USMF «Nicolae Testemiţanu» organizaţia sindicatelor joacă un rol important. Odată cu crearea noii instituţii superioare de învaţământ medical a fost instituită şi organizaţia ei sindicală. Făcând o retrospectivă a celor realizate, menționăm pe toţi cei care au contribuit la prosperarea şi perpetuarea tradiţiilor sindicaliste, inclusiv pe cei care au stat în fruntea ei: Alexandra Vizitiu (1959-1962), Constantin Matcovschi (1962-1963), Ion Vovc (1964), Petru Burlacu (1964-1965), Gheorghe Ghidirim (1965-1967), Boris Golea (1967-1968), Ştefan Plugaru (1968-1971), Eduard Cheptea (1971-1978), Victor Banuh (1978-1985), Stanislav Groppa (1986), Constantin Eţco (1986-1990), Gheorghe Ivasi (1991-1994), Veaceslav Goncear (1995-1999), Alexei Sofroni (1999-2004), Emil Ceban (din 2005).

Încă de la începutul activității sale, organizaţia sindicală a participat alături de echipa universitară la restabilirea Chişinăului după război, acordând o atenţie deosebită la restaurarea lacului şi zonei de agrement din Valea Morilor şi reamenajarea și edificarea blocurilor de studii şi a căminelor studenţeşti, dar și a altor obiecte de menire socială şi culturală.

Fiecare etapă din viaţa organizaţiei sindicale a colaboratorilor IP USMF s-a caracterizat prin anumite forme de activităţi şi metode de soluţionare a anumitor probleme. Despre acest fapt ne vorbesc unele mărturii ale foştilor activişti sindicali, veterani ai muncii şi sindicatelor USMF:

C. Matcovschi - «…azi, unii nostalgici ai trecutului susţin că înainte era mai uşor de trăit, deşi şi atunci erau destule probleme. La inceputul anilor ’60 majoritatea colaboratorilor trăiau în condiţii precare, iar acest fapt a determinat organizaţia să se implice mai activ. Astfel, principalul scop al activităţii sindicatelor era asigurarea colaboratorilor cu cărbuni şi cartofi. Profesorii noștri îngheţau nu numai acasă, în cămine, dar şi în sălile de clasă. O problemă acută era lipsa locuinţelor…». 

- Şt. Plugaru - »…în perioada în care am activat  în calitate de președinte al comitetului sindical, organizaţia se orienta spre câteva probleme prioritare: îmbunatăţirea condiţiilor de trai, asigurarea alimentară, revigorarea activităţii culturale. Sindicatele au organizat o nouă ordine în lista de repartizare a apartamentelor. Mulţi colaboratori au fost asiguraţi cu camere în cămin. Totodată, asiguram membrii de sindicat cu legume, fructe şi produse alimentare de primă necesitate».

C. Eţco «…în timpul aflării mele în fruntea sindicatelor colaboratorilor IP USMF, organizaţia respectivă  se caracteriza prin posibilitatea implicării în diverse forme de activitate. Începând cu anul 1987 a început o activitate concretă de imbunătăţire a condiţiilor de trai ale colaboratorilor noştri: se respectau listele privind repartizarea locuinţelor şi a principiului dreptăţii. Totodată, au fost începute lucrările de proiectare a caselor de locuit, a blocului de studii nr.1, bibliotecii, sălii sportive etc. A fost reconstruită ospătăria studenţească şi a fost dat în exploatare centrul estetic «Doina şi Ion». Au fost construite case de vacanţă în cadrul asociaţiei «Crângul privighetorilor».

Sindicatele colaboratorilor au participat activ la construcţia, amenajarea şi funcţionarea optimă a bazei de odihnă «Medicul» de pe litoralul Mării Negre, lângă localitatea Sergheevca, din regiunea Odesa. Amenajarea şi funcţionarea acestei baze s-a făcut graţie lui Ion Dobrovolschi, Serghei Legasi, Victor Ghicavâi, Mihai Hotineanu, Valeriu Chicu, Vadim Hotineanu, Sergiu Chitic, Alic Darie, Constantin Hîncu, Tudor Iordan, Vasile Guragata, Nicolae Proca.

Totodată, s-a contribuit evident și la restaurarea bazei de odihnă «Codru», ce a activat între anii 1978-1993 pe lângă complexul monastic «Mănăstirea Hâncu». Această mănastire fiind lichidată ca obiect de cult de către autorităţile sovietice, fiind transformată într-un depozit. Conducerea universităţii, având aici o stațiune de experimentare și de colectare a plantelor medicinale, a construit o bază de odihnă pentru colaboratori. S-a purces nu doar la amenajarea localurilor de odihnă, dar şi la repararea şi conservarea altor clădiri şi bisericii. În anul 1993, printr-o hotarâre unilaterală, complexul monastic a trecut în posesia Mitropoliei Moldovei, iar baza de odihnă şi staţia experimentală și-au încetat activitatea.

Sindicatele sunt permanent implicate în procesul de reconstrucţie sau edificare a obiectelor de menire socială şi culturală. Astfel, au fost proiectate, edificate şi date în exploatare: blocul de studii nr.1 din cartierul Malina Mică (1992), trei blocuri de locuit de pe strada «Nicolae Testemițanu» — nr.11 si 13 (1993), nr 13/2 (2003), fapt care a îmbunatăţit considerabil condiţiile de muncă şi de trai ale angajaţilor USMF.

O contribuţie certă a sindicatelor este în organizarea odihnei şi întremării sănătăţii colaboratorilor nu numai la baza din Sergheevca, ci şi la alte instituţii sanatoriale din țară şi de peste hotare, oferind foi de cazare la preţ redus. În afară de aceasta, la fiecare şedinţă a comitetului sindical sunt aprobate diferite cereri şi alocate sume băneşti pentru cheltuieli de sănătate sau alte situaţii materiale dificile.

Activitatea culturală a devenit o tradiţie a organizaţiei sindicale a colaboratorilor USMF. Sindicatele omagiază jubiliarii şi veteranii de război, iar doamnele sunt felicitate cu ocazia Zilei Internaţionale a femeilor. La Crăciun şi de Revelion pentru copii şi colaboratori sunt organizate serate. Cu ocazia unor evenimente şi sărbători sindicatele organizează seri de agrement la teatre, săli de concert şi alte instituţii culturale. Anual sunt organizate cu mare succes spartachiade şi alte manifestaţii sportive ale salariaţilor USMF.

De fapt, domeniul cu cele mai bune rezultate din toate timpurile a sindicatelor, a fost activitatea sportivă. Este de menționat contribuţia lui Vasile Guragata (din 1993 şeful catedrei Educaţie fizică şi reabilitare), care în 1967 devine primul preşedinte al Clubului sportiv al universităţii, iar din 1971 şi până în prezent este membru al Comitetului sindical al colaboratorilor. De asemenea, timp de 30 de ani (1972-2002) a fost primul locţiitor al şefului bazei de odihnă «Sergheevca». Prin implicarea sa nemijlocită, anual sunt organizate spartachiade ale colaboratorilor cu participarea activă a colaboratorilor facultăţilor şi a altor subdiviziuni ale USMF.

În prezent, un moment esenţial al activităţii comitetului sindical constă în realizarea contractului colectiv de muncă dintre patronat şi sindicate, privitor la derularea întregului proces de muncă al colaboratorilor, intereselor lor profesionale, economice şi sociale.

Organizaţia sindicală a colaboratorilor IP USMF «Nicolae Testemiţanu» este afiliat Sindicatului independent «Sănătatea». Actualmente, în cadrul IP USMF activează un nou comitet sindical ales la Conferința sindicatului colaboratorilor universităţii din 12 ianuarie 2005. Preşedinte al noului comitet sindical a fost ales conf. univ., dr. în med. Emil Ceban, experimentat activist sindical încă din anii de studenţie.

Pentru eficientizarea activităţii a fost mărit numărul membrilor comitetului sindical până la 29, a fost constituit un birou permanent în cadrul comitetului şi au fost create comisii de organizare, evidenţă şi secretariat; probleme sociale şi evidenţă a spaţiului locativ; probleme culturale; sport şi mod activ de viaţă; protecţia muncii, tehnica securităţii şi expertiza capacităţii de muncă, alimentară; ştiinţa, relaţii internaţionale şi integrare; informare şi relaţiile publice; educaţie.

Organizaţia sindicală a colaboratorilor IP USMF este constituită din organizaţiile sindicale ale următoarelor subdiviziuni: Facultatea Medicină Generală, Facultatea Stomatologie, Facultatea Farmacie, Facultatea Perfecţionarea Medicilor, Facultatea Rezidenţiat, Secţia administrativ-gospodarească, Farmacia Universitară, Clinica Stomatologică și Clinica Universitară.

În anturajul actualelor condiţii sociale, politice şi economice, în faţa organizaţiei sindicale, a colaboratorilor USMF se contureaza noi perspective de activitate.