Facultăţi >> Medicină I >> Catedre >> Catedra Medicină Militară şi Extremală


wi-fi


Catedra Medicină Militară şi Extremală

Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 194
Tel.: (+373 22) 205-203
E-mail: medmilitara@usmf.md

Şeful catedrei: Vasile Dumitraş, doctor în medicină, conferenţiar universitar, colonel medic (r),

Şeful de studii: Nicon Cârstea, colonel medic(r) , telefon fix (+373 22) 205-213

Cabinetul lectorilor, Laboratorul: (+373 22) 205-254

Lista nominală a cadrului didactic

 

Nr. Nume Prenume Titlul, funcţia
1 Vasile Dumitraş doctor în medicină, conferenţiar universitar, colonel medic (r), şef catedră

2

Nicon Cârstea colonel medic (r), şef studii
3 Ion Dediu conferenţiar universitar, colonel medic (r)
4 Dumitru Grigorean asistent universitar, colonel medic (r)
5 Dumitru Cebotari asistent universitar, locotenent-colonel, medic (r)
6 Iurie Vacari asistent universitar, locotenent-colonel, medic (r)
7. Sircovschii Leonid laborant superior
8 Davîdova Valentina laborant superior

Standardul curricular:

1. Disciplină obligatorie.

Preliminări:

La catedra Medicină Militară şi Extremală se predau cursurile:

„Managementul sanitar în campanie”,Managementul sanitar în dezastre”,Toxicologia militar㔺i „Organizarea aprovizionării medico-militară”.

Managementul sanitar în campanie ( 30 ore ), Managementul sanitar în dezastre (30 ore) sunt discipline teoretice şi practice, studierea cărora va permite crearea abilităţilor necesare pentru а organiza asigurarea medicală а unităţilor militare în timp de război şi ajutorul medical а lezaţilor în  dezastrele naturale, tehnogene, sociale şi specifice, inclusiv pregătirea instituţiilor medicale pentru răspuns în lichidarea consecinţelor medicale.

Toxicologia militară (20 ore) este o disciplină medicală teoretică, experimentală şi clinică, studierea căreia va permite crearea abilităţilor pentru а determina un diagnostic corect în caz de intoxicaţii acute pe baza analizei circumstanţelor accidentului, anamnezei, examenului clinic şi paraclinic, investigaţiilor toxicologice şi biochimice specifice şi nespecifice; însuşirea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice necesare pentru а organiza şi efectua asistenţa medicală а lezaţilor prin diverse toxice de luptă în timp de război şi la intoxicaţii acute în situaţii de criză în timp de pace, precum şi în condiţii obişnuite.

Organizarea aprovizionării medico-militară (30 ore) este o disciplină medicală care asigură cunoştinţe ştiinţifice şi practice de acţiune pentru a organiza şi asigura în timp util şi complet cerinţele subdiviziunilor medicale în materiale farmaceutice şi paramedicale în diferite situaţii de criză

Numărul total de ore – 110 ( curs - 40, ore practice – 70).

Forma de evaluare - E, C, atestat.

Scopul disciplinei:

Pregătirea teoretică şi practică а studenţilor pentru organizarea asigurării  medicale а unităţilor şi subunităţilor militare în timp de război, organizarea serviciului de urgenţă în diverse dezastre în timp de pace şi la intoxicaţii acute în situaţii de criză  în condiţii obişnuite.

Bibliografia:

Managementul sanitar în campanie
Managementul sanitar în dezastre
Organizarea aprovizionării medico-militară

 

 1. V. Dumitraş, I. Dediu, N. Cîrstea, „Managementul sanitar în campanie”, manual, 2009, Chişinău.
 2. V.Dumitraş, I.Dediu, N.Cîrstea, D.Grigorean, D.Cebotari, „Managementul medical al dezastrelor”, compendiu, 2010, Chişinău.
 3. V. Dumitraş, T. Rusu, „Pregătirea militară”, material didactic
 4. V. Dumitraş "Măsurile de tratament şi evacuare la trupe în campanie", monografie, Chişinău, 1996.
  «Организация экстренной медицинской помощи населению при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях», под редакцией профессора В.В.Мешкова, Москва,1991.
 5. «Военно-медицинская подготовка» под редакции академика АМН, Ф.И.Комарова.

Toxicologie

 1. N. Guţu "Toxicologie" (ediţia a II-a), Chişinău, 1996
 2. M. Cotrau " Toxicologie" Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 1991
 3. E. A. Lujnicov "Intoxicaţiile acute" Moscova, 2000
 4. E. A. Lujnicov "Toxicologia clinică ", Moscova, Medicina, 1999
 5. A. Popescu, N. Sticai "Actualităţi în toxicologia de urgenţă" Editura medicală, Bucureşti, 1980
 6. CHURCHILL'S POCKETBOOK OF "Toxicoligy" Alison L. Jones, Paul I. Dragan, London, 2001

Direcţiile ştiinţifice:

Lucrul ştiinţific la catedră are drept obiectiv:

 1. Organizarea asigurării medicale а trupelor în campanie.
 2. Optimizarea asistenţei medicale în procesul de lichidarea a consecinţelor medicale ale dezastrelor.
 3. Consecinţele medico-sociale tardive la participanţii conflictului militar de la Nistru 1992”.

Realizările ştiinţifice sunt pe larg aplicate în instruirea studenţilor, precum şi în acumularea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în asigurarea medicală а trupelor în campanie şi а populaţiei Republicii Moldova în caz de calamităţi, dar şi în instruirea viitorilor medici la catedrele mixte în domeniile medicinii militare şi extremale.

 

 

 

_________________________Acest site a fost creat
cu susținerea UNFPA