UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Muzeul de istorie al medicinei este o instituţie educaţională şi ştiinţifică creată cu scopul de a studia fondarea şi dezvoltarea Universităţii, educaţiei etico-deontologice a tinerei generaţii în cultura medicală. Ţinând cont de faptul că valorificarea trecutului generează un viitor prosper, iar adevărata generozitate a lui rezidă în a da totul  prezentului, putem afirma cu certitudine că muzeul universitar este instituţia care adună, depozitează și reţine cele mai alese vestigii istorice materiale, în scopuri atât culturale și educative, cât şi de promovare a unor noi idei, viziuni, progrese.

 

Pentru orice universitate, una dintre datoriile de onoare este cunoaşterea propriei istorii. În acest sens, reamintim că muzeul a fost conceput în ideea respectului pentru trecut şi a valorilor transferate spre noile generaţii, iar exponatele – fotografiile, tratatele, lucrările ştiinţifice, revistele de specialitate, diplomele, certificatele sunt acumulate de-a lungul timpului.

 

De la fondarea sa în anul 1975 și până în prezent, Muzeul de istorie a medicinei a traversat câteva etape de dezvoltare.

 

Instituția a apărut la iniţiativa şi sub conducerea ilustrului medic, savant, Om de stat, Nicolae Testemiţanu – organizator al ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova, rector al  Institutului de Stat de Medicină din Chişinău în perioada anilor 1959-1963, care a pus bazele învăţământului medical din Moldova. Nicolae Testemiţanu a fost întotdeauna de părere că Moldova trebuie să-şi pregătească specialiştii proprii în ramura medicinei.

 

Inițial, muzeul avea în posesie doar fotografii importante din istoria medicinei. Primele expoziţii au fost consacrate medicilor din Institutul de Medicină, participanţi la cel de-al Doilea Război Mondial (1941-1945), acestea fiind subiectul multor altor expoziţii în muzeele Chişinăului. În anul 1975, un grup de la Catedra de medicină socială, sub conducerea profesorului Nicolae Testemiţanu, a primit Premiul de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii, acțiune pe larg promovată și de Muzeul universitar.

 

Prima încăpere oferită muzeului (actuala sală de şedinţe, blocul C) era depaşită și  nepotrivită pentru o asemenea instituție. Toate exponatele erau amplasate haotic, lipseau încăperile auxiliare pentru depozitarea obiectelor, expoziţiile tematice se desfăşurau în spaţii mici ş.a. Pentru a soluţiona problema spaţiilor muzeistice, în 1985, membrii Senatului şi rectorul Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, Vasile Anestiadi, au solicitat Guvernului transmiterea „Casei muzeu S.Lazo” în gestiunea ISMC.

 

În perioada anilor 1978-1986 activitatea muzeistică a fost consacrată lucrului ştiinţific şi didactic. În acest interval, muzeul avea mulţi vizitatori şi se bucura de o mare popularitate atât în rândul studenţilor, cât şi printre specialiştii în medicină. De asemenea, se intensifică activitatea didactică, fiind implementate noi forme şi metode de predare şi evaluare a cunoştinţelor. Au fost reeditate materialele didactice şi metodice pentru toate disciplinele, îmbunătățindu-se simţitor procesul de instruire.

 

În primăvara anului 1987, conform deciziei rectorului Leonid Cobâleanschi, muzeul din incinta blocului administrativ C, a fost transferat în casa unde a locuit Serghei Lazo, participant la razboiul civil din Extremul Orient al fostei Uniuni Sovietice. La acea etapă, echipa muzeului a elaborat un plan expoziţional. În curând vizitatorii muzeului s-au familiarizat cu noua expoziţie, amplasată în şapte săli, cu diverse tematici: învăţământul medical superior, ştiinţa medicală, personalităţi marcante, fondatori de catedre şi şcoli ştiinţifico-medicale, realizările ocrotirii sanătăţii cu potenţialul ştiintific. A început completarea fondurilor cu materiale şi exponate, numărul acestora depăşind cifra de 3 000 de unităţi. Rata frecvenţei a ajuns la 5 000 de vizite anual, a sporit  numărul de angajați ai muzeului. Muzeul de istorie a medicinei a fost vizitat de foştii preşedinţi de ţară –  Mircea Snegur şi Petru Lucinschi, precum și de numeroase delegaţii din România, Germania, Franţa, Bulgaria, Rusia ș.a.

 

În anul 2002, a fost adoptată Legea organică privind muzeele, în care sunt stipulate structura, organizarea şi funcţionarea muzeelor, patrimoniul muzeistic, baza tehnico-materială. Datorită acestei Legii, au fost întreprinse acţiuni pentru a sistematiza patrimoniul muzeistic. De asemenea, au fost făcute primele tentative de reamplasare a muzeului într-un alt sediu.

 

În perioada anilor 2005-2011, activitatea muzeistică a fost orientată spre colectarea și selectarea materialelor pentru reînoirea standurilor muzeului, ce se refereau la academicieni şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinte a Moldovei. A fost editat manualul „Ghid al Muzeului”, unde sunt reflectate toate etapele de dezvoltare a muzeului universitar.

 

Având în vedere importanţa funcţionării în continuare a Muzeului de istorie a medicinei, actualul rector, academicianul Ion Ababii a întreprins acţiuni pentru construcţia noului sediu. Acesta este amplasat în preajma Complexului rezidențial „Nicolae Testemiţanu” din regiunea Mălina Mică. De asemenea, rectorul Ababii promovează ideea creării  Muzeului Național de  Istorie a Medicinei din Republica Moldova.

 

În prezent o prioritate reprezintă acumularea materialelor istorice din instituţiile medicale din ţară, și nu numai, care ar contribui la îmbogățirea colecției muzeuluil. Totodată, se desfăşoară activităţi privind întocmirea bazei de date a fotografiilor muzeului în format electronic.

 

Fiecare om e o întrebare pusă din nou spiritului Universului, iar calea de descoperire nu poate fi decât porunca  firească: să cerceteze, să caute, să afle ceea ce ar implica pasarea cunoştinţelor mai departe pentru a rămâne zidite în temelia memoriei asemeni unui testament.

 

În urma prezentării acestor date,  putem afirma că Muzeul de istorie a medicinei are cele mai distinse şanse de a atinge scopul dorit: formarea unui arsenal puternic cu care un popor îşi poate arăta ce a moştenit de la strămoşi în domeniul medicinei.