UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Secţia Inovare, marketing şi transfer tehnologic (IMTT) din cadrul Departamentului Știință a fost creată în conformitate cu Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”, Dispoziţia AŞM nr.  04-307 din 21.11.2006 „Cu privire la realizarea planului de acţiuni al AȘM”, cu scopul de a crea şi de a spori eficienţa activităţii de cercetare–dezvoltare în cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” şi a contribui la elaborarea, înregistrarea şi implementarea realizărilor ştiinţifice.

Activitatea Secţiei IMTT este coordonată în conformitate cu cerinţele subdiviziunilor ştiinţifice (laboratoare, catedre) ale Universităţii şi planul de cercetări ştiinţifice, aprobat de Senat.

 

În scopul realizării sarcinilor principale în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale Secţia IMTT îndeplineşte următoarele funcţii:

- Asigură informaţional şi metodic colaboratorii subdiviziunilor ştiinţifice privind organizarea, desfăşurarea şi participarea la diverse manifestări din domeniul inovării, ştiinţei şi transferului tehnologic (seminare, mese rotunde, expoziţii, târguri, concursuri, proiecte transfer tehnologic etc.) din ţară şi peste hotarele ei;

- Asigură prezentarea realizărilor din sfera inovării şi transferului tehnologic ale angajaților USMF „Nicolae Testemiţanu” la manifestările sus menţionate;

- Acordă consultaţii în problemele protecţiei proprietăţii intelectuale;

- Completează sistematic fondul de brevete;

- Eliberează certificatul despre cercetări în informaţie ştiinţifico-medicală şi brevete la tema planificată pentru susţinerea tezei de doctor şi de doctor habilitat (pentru doctoranzi, competitori şi postdoctoranzi);

- Completează Fişa informaţională pentru înregistrarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică în Baza de Date a AGEPI „Rezultate ştiinţifice”, conform Regulamentului cu privire la înregistrarea şi evidenţa de stat a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică;

- Oferă propuneri privind transmiterea drepturilor la brevet altor persoane fizice sau   juridice şi contractul corespunzător  pentru înregistrarea lui la AGEPI;

- Controlează achitarea regulată a taxelor brevetare şi întocmeşte propuneri privind suspendarea valabilităţii brevetelor.